MATURITA 2011 

Harmonogram ústnej časti maturitnej skúšky 2011:

- slovenský jazyk a literatúra: SJL1, SJL2

- teoretická cast odbornej zložky: POE1, POE2, POE3

- anglický jazyk: ANJ1, ANJ2

- nemecký jazyk: NEJ

- matematika: MAT.

 

Maturitný kalendár OA Polárna 1

Maturita 2011: pokyny a informácie pre žiakov


Právne normy regulujúce organizáciu a priebeh MATURITY 2011

Maturita 2011 – Základné informácie

Termíny EČ a PFIČ MS v školskom roku 2010/2011

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre EČ a PFIČ MS 2010/2011

Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B1 pre EČ a PFIČ MS 2010/2011

Špecifikácia testu z matematiky pre EČ MS 2010/2011

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách

Vyhláška MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyk

Vyhláška MŠ SR č. 269/2009 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Vyhláška MŠ SR č. 405/2009 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

 

 
MENU