MENU

P R O J E K T
Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby regionálneho trhu práce

   

Projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú


Autorky: Ing. Alena Derencényiová
Ing. Ivona Drencáková
Ing. Anna Gallová

Bližšie informácie o projekte

Fotoreportáž z akcie Ekonomika v prírode, október 2010. Viac..