MENU


Oddelenia a zamestnanci Obchodnej akadémie, Polárna 1, 040 12  Košice

RIADITEĽ ŠKOLY polarka.riaditel@gmail.com PaedDr. Peter Ivan
ZÁSTUPKYŇA RŠ pre OP derencenyiova@gmail.com Ing. Mgr. Alena Derenčényiová
ZÁSTUPKYŇA RŠ pre VVP polakovae1@zoznam.sk Mgr. Eva Poláková
ZÁSTUPKYŇA RŠ pre TEČ eva.ivancova@gmail.com Ing. Eva Ivančová
ŠKOLA (sekretariát) skola@polarka.sk, polarka@polarka.sk Mária Forgáčová
EKONOMICKÉ a PERSON. ODD. polarka.ekonomicke@atlas.sk Helena Kliková
UČTÁREŇ polarka.uctaren@atlas.sk Ing. Mária Kršiaková
VÝCHOVNÝ PORADCA poradkyna@centrum.sk RNDr. Darina Badáňová
ŠPORT (teles. vých.) skola@polarka.sk Mgr. Marta Sermešová
ČASOPIS POLÁRKA polarka.casopis@atlas.sk Mgr. Andrea Gajdošová
ANTIDROGY dadkasipka@zoznam.sk Mgr. Dagmar Šipošová
SPRÁVCA SIETE lacod@atlas.sk Ing. Ladislav Dorčák
SPRÁVCA WEB-stránky provalery@post.sk Ing. Valerij Procenko
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ polarka.uctaren@atlas.sk Terézia Salaková
ŠKOLNÍK (údržba)   Juraj Kormoš

PEDAGOGICKÝ ZBOR

RNDr. Badáňová Darina poradkyna@centrum.sk Vyučuje MAT, CVM, TOV
Výchovná poradkyňa
Vedie sociálny fond
Člen stravovacej komisie
Vedúca kabinetu vých. poradkyne
Vedúca zbierky (knižnica VP + TOV)
Mgr. Beregsásiová Katarína   Vyučuje NEJ, KNJ, ADK
Triedna učiteľka II.A
Vedúca PK nem. jazyka
Vedúca zbierky (knižnica NEJ + UP)
Mgr. Brutovská Silvia   Vyučuje ANJ
Žiacka rada
Mgr. Bujdošová Miriam   Vyučuje DEJ, OBN
Triedna učiteľka I.C
Vedúca zbierky (knižnica DEJ + UP)
Mgr. Dedinová Eva ededinova@centrum.sk   Vyučuje NEJ
Ing. Mgr. Derenčényiová Alena derencenyiova@gmail.com   Zástupkyňa RŠ pre odborné predmety
Vyučuje SMA, MAN
Ing. Dolná Mária   Vyučuje UČT, EKC, CVU
Vedúca učebne UČT-96
Vedúca kabinetu ÚČT 115
Vedúca zbierky (knižnica EKO + UP)
Ing. Dorčák Ladislav lacod@atlas.sk
Vyučuje INF, TSU, HOS
Správca počítačovej siete
Vedúci učebne IVT-83
Vedúci kabinetu Informatiky
Vedúci zbierky (knižnica IVT + UP)
Fotografovanie
Ing. Drenčáková Ivona  
Vyučuje POE, DAS, MAS
Vedúca PK ekonom. predmetov
Vedúca učebne EKO-113
Ing. Forraiová Emília     Vyučuje BAK, POE, CER
Triedna učiteľka IV.E
Mgr. Gajdošová Andrea  
Vyučuje SJL, APE
Zodpovedná za šk. časopis Polárka
Zodpovedná za šk. projekty
Triedna učiteľka III.A
Ing. Gallová Anna  
Vyučuje UČT, EKC
Ing. Géciová Soňa  
Vyučuje UČT, EKC
Vedúca PK účtovníctva
Vedúca učebne UCT-90
Ing. Golian Vladimír  
Vyučuje ANJ, NEJ, KNJ
Triedny učiteľ II.C
Vedúci učebne NEJ-73
Vedúci PK CJ
Mgr. Gregová Eva evagregova@azet.sk   Vyučuje ADK
Triedny učiteľ II.D
Vedúca PK ADK
Mgr. Hrinko Marián  
Vyučuje ANJ, KAJ, TEV
Vedúci učebne TEV-1 (malá telocvičňa)
Vedúci kabinetu TEV-62
Triedny učiteľ I.A
PaedDr. Ivan Peter polarka.riaditel@gmail.com
Ivan
Riaditeľ školy
Vyučuje OBN
Mgr. Kepšta Ján jan.kepsta@gmail.com Vyučuje ADK, MAN, CFP, MEU
Vedie školskú kroniku
Ing. Kiszelová Jana     Vyučuje POE
Ing. Kolivošková Viera  
Vyučuje ANJ
Vedúca kabinetu ANJ
Vedie stredoškolskú odbornú činnosť
Mgr. Kovalíková Erika  
Vyučuje ANJ, KAJ, ADK
Triedna učiteľka IV.C
Vedúca zbierky (knižnica ANJ + UP)
Ing. Kubičková Eva  
Vyučuje POE, MAS, PER
Vedúca kabinetu Ekonomika-114
Triedna učiteľka II.B
Ing. Laciková Margaréta     Vyučuje UCT, EKC
Mgr. Lászlóová Ľudmila   Vyučuje NEJ, KNJ
Ing. Maďarová Valéria  
Vyučuje POE
Triedna učiteľka IV.D
Správca zborovne
Vedúca kabinetu Ekonomika-37
Ing. Majerníková Katarína kmajernikova@centrum.sk   Vyučuje UCT, MEU, MAN, CVU, ADK
Mgr. Matejovský Milan  
Vyučuje TEV
Vedúci učebne TEV-p (posilňovňa)
Ing. Palaiová Kamila  
Vyučuje UČT, EKC
Mgr. Peterčáková Elena  
Vyučuje MAT, CVM, HVS
Triedna učiteľka IV.B
Vedúca PK prírodoved. predmetov a inform.
Vedúca kabinetu MAT
Vedúca zbierky (knižnica MAT + UP)
Člen stravovacej komisie
Člen Rady školy
Ing. Pírová Liana     Vyučuje UČT, EKC, CFP
Mgr. Poláková Eva polakovae1@zoznam.sk   Zástupkyňa RŠ pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Vyučuje NEJ, KNJ
Ing. Popovec Ján  
Vyučuje POE, MAS, SPK
Mgr. Potoma Michal  
Vyučuje HOG, ETI
Vedúci zbierky (knižnica HOG + UP)
Ing. Procenko Valerij provalery@post.sk
Vyučuje API, INF, HOS, TSU
Triedny učiteľ III.C
Vedúci učebne IVT-82
Zhotovuje školské videozáznamy
Tvorba školských www-stránok
Mgr. Sermešová Marta  
Vyučuje TEV
Vedúca PK telesnej výchovy
Vedúca učebne TEV-2 (veľká telocvičňa)
Vedúca kabinetu TEV-63
Vedúca zbierky (knižnica TEV + UP)
Zodpovedná za hodnotenie tried
Mgr. Smetana Karol  
Vyučuje ANJ, KAJ
Vedúci učebne ANJ-74
Vedie školský rozhlas "Polárka"
JUDr. Szabóová Nataša  
Vyučuje PRN, SPK
Zodpovedná za hodnotenie tried
Mgr. Šipošová Dagmar dadkasipka@zoznam.sk
Vyučuje MAT, BIE, HVS, CVM
Triedna učiteľka I.B
Koordinátor prevencie drog. záv.
Zodpovedná za environment. výchovu
Ing. Šipošová Dana  
Vyučuje UČT, ADK, MEU
Triedna učiteľka IV.A
Vedúca zbierky (knižnica ADK + UP)
Vedúca kabinetu UČT-89, IVT-84, ADK-99
Mgr. Štefániková Jarmila  
Vyučuje NEJ
Triedna učiteľka III.B
Vedúca kabinetu NEJ
  Tarkovská Anna  
Vyučuje ADK
Evidencia učebníc
Vedúca kabinetu ADK
Vedúca učebne ADK-100
Ing. Velčeková Mária  
Vyučuje ANJ, KAJ
Zodpovedná za jazykové projekty
Mgr. Žarnay Oto  
Vyučuje SJL
Triedny učiteľ III.D
Člen Rady školy
Vedúci zbierky (knižnica OBN)