Výchovné poradenstvo

kkk 
 

Výchovná poradkyňa: RNDr. Darina Badáňová

Výchovný poradca je základným odborno – poradenským článkom systému výchovného poradenstva.

Výchovný poradca je: 

 • ochranca a poradca vo výchove a v profesionálnej orientácii
 • metodik a koordinátor výchovy v škole a ako aj poradca rodičov a ostatnej verejnosti

Pracovná náplň VP: 

 • motivuje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti,
 • informuje a pomáha žiakom a rodičom pri voľbe štúdia, povolania,
 • triednym učiteľom poskytuje sprostredkovanie pomoci pri práci so žiakmi,
 • spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní poradenstva,
 • zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít,
 • poskytuje odbornú, metodickú, konzultačnú a informačnú pomoc,
 • koordinuje výchovný proces v škole,
 • na pedagogických radách informuje o výchovno – poradenských aktivitách a opatreniach,
 • vedie kabinet výchovného poradenstva,
 • aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach.

Konzultačné hodiny: streda 10.45 hod – 12.15 hod
- slúžia na poskytovanie poradenského a metodického servisu študentom, rodičom ale aj kolegom. Väčšinou ide o individuálne konzultácie so žiakmi 3. a 4. ročníka, v oblasti výberu voliteľných predmetov, kariérneho poradenstva, o možnostiach štúdia na vysokých školách v SR a riešenia problémov žiakov so ŠVVP.

 

Ako úspešne študovať na výsokej škole? Viac.. Viac..

Ponuky škôl:

-Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, viac..

-Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, viac.. viac..

-Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, viac.. viac.. viac..

-Deň otvorených dverí: Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, viac..

-Deň otvorených dverí: Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, viac..

-Deň otvorených dverí: Ekonomická univerzita v Bratislave,  Podnikovohospodárska fakulta Košice, viac..

-Cestovný ruch, 1. stupeň VŠ vzdelávania,  SOA AMOS Bratislava, viac..

-Pomaturitné štúdium,  SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, viac..

-Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, viac..

 

Pracovné ponuky:

-Au-pair v Londýne, viac..

-Au-pair v Nemecku, viac..

 

 

 


 
MENU