MENU

INFORMÁCIE O ŠKOLE

Významnejšie periodické aktivity školy
a dôležité údaje z jej života

konzultacieKonzultačné hodíny Konzultačné hodíny triedneho učiteľa, vedenia školy (PDF)  
Prázdniny a dní pracovného voľna Termíny prázdnín (PDF)  
Pedag.-organiz.  pokyny Pedag.-organiz. pokyny pre školský rok 2011/2012  
Školský vzdelávací program
       Prílohy
 
Klasifikačný poriadok Interný predpis pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov  
Oslobodenie z telesnej        výchovy čiastočné a úplné    
Orgány školskej samosprávy    
Redakčná rada školského        rozhlasu    
Regionálne školstvo Výchova a vzdelávanie v základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v súlade s príslušnými zákonmi  
Vnútorný poriadok školy Platný od 01.02.2011(PDF)  
Uvoľnenie z vyučovania Vzor vyhotovenia textu  
Učebný plán Učebný plán na školský rok 2007/2008 s platnosťou od 1. septembra 2004, začínajúc 1. ročníkom  
Žiaci a absolventi školy Štatistické údaje o našich žiakoch a absolventoch  
Výchovné poradenstvo Podrobnosti o výchovnom poradenstve školy  
Zvonenie
       Zvonenie pre skrátené vyučovanie
Časy školského zvonenia pre bežné a skrátené vyučovanie ( pondelok až štvrtok, piatok )  
Schôdze rodič. združenia Termíny schôdzí rodičovského združenia v šk. roku 2011/2012  
ZRFinančná správa ZR Vyúčtovanie finančných prostriedkov ZR
za šk. rok 2008/2009
 

ZRHodnotiaca správa za:
        školský rok 2008/2009
        školský rok 2009/2010

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy